Kalastusmatkailijat saivat hieman alle puolet Tenon Suomen puolen lohista saaliikseen.

 

Kalastusmatkailijat saivat hieman alle puolet Tenon Suomen puolen lohista saaliikseen.

Hieman alle puolet lohista pyydettiin eri verkkopyyntitavoilla.

Viime kalastuskaudella Tenojoelta saatiin noin 78 tonnia lohta. Kokonaissaaliista pyydettiin 43 tonnia Suomen puolelta ja Norjan puolelta 35 tonnia.

Saalis väheni molemmissa maissa edellisvuodesta. Se oli lähes 40 prosenttia pienempi kuin pitkän aikavälin keskisaalis, joka on 125 tonnia lohta vuodessa.

Hieman alle puolet lohista pyydettiin kulkutusverkoilla, seisovilla verkoilla ja lohipadoilla. Loput lohista kalastettiin vapasaaliina, joka jakautui lähes tasan paikkakuntalaisten ja kalastusmatkailijoiden kesken.

Tenon Suomen puolen saaliista kalastivat paikalliset 50 prosenttia, kalastusmatkailijat 47 prosenttia ja sivujokien vapakalastajat kolme prosenttia.

Norjassa paikkakuntalaiset pyytivät saaliista noin 90 prosenttia ja kalastusmatkailijat loput. Norjan puolella vapautettiin lisäksi 320 lohta, yhteispainoltaan noin 1 000 kiloa.

Suomen puolen kalastusmatkailijat ostivat yhteensä 33 400 kalastusvuorokautta Suomen ja Norjan väliselle rajajokiosuudelle Teno-Inarijoessa. Norjassa myytiin vain 770 kalastusvuorokautta yhteiselle rajajokialueelle.

Norjassa Tenon vesistöalueen matkailijoiden kalastus painottui Norjan sivujokiin ja Norjan puoleiselle Ala-Tenolle. Suomalaiset kalastusmatkailijat kalastivat rajajokialueen lisäksi Tenojoen Norjan alajuoksun vesialueilla.

Saalisilmoitukset vapaaehtoisia Suomessa

Tenojoen lohisaaliiden ja lohenkalastuksen seuranta on osa Suomen ja Norjan välistä kalastussopimusta. Suomessa saaliiden ilmoittaminen on toistaiseksi vapaaehtoista. Saalistilastot perustuvat Luonnonvarakeskuksen tekemiin kalastustiedusteluihin.

Vastaamatta jättäneiden paikallisten kalastajien lohisaalis arvioidaan kalastuslupatietojen ja kalastuksen valvonnan seurantatietojen perusteella. Suomessa 60–85 prosenttia eri kalastajaryhmiin kuuluvista kalastajista ilmoitti saalistietonsa vuonna 2015.

Norjassa sekä paikkakuntalaisilla että kalastusmatkailijoilla on velvollisuus ilmoittaa lohisaaliinsa sähköiseen saalisseurantajärjestelmään. Saalisilmoitusvelvoitteeseen tultaneen siirtymään myös Suomen puolella Tenon uuden kalastussopimuksen myötä.