Metsähallituksen mukaan kuuttien määrä todistaa, että suojelu toimii.

Norpat

 

Saimaannorpille kasattiin lumesta apukinoksia pesäpaikoiksi alkutalvesta 2016 osana Saimaannorppa-LIFE-hanketta. Kuvassa pesää tarkastetaan huhtikuussa, kun pesintäaika on ohi ja pesät tyhjiä.

Saimaannorpalle on syntynyt tänä keväänä ennätysmäärä kuutteja. Metsähallituksen johtamissa pesälaskennoissa havaittiin 79 kuuttia, joista neljä oli kuolleita. Metsähallitus pitää tulosta positiivisena yllätyksenä ja osoituksena siitä, että suojelu toimii. Kuutteja havaittiin esimerkiksi pohjoiselta Saimaalta ja Luonterilta, mikä suojelubiologi Jouni Koskelan mukaan kertoo siitä, että norppa on palaamassa takaisin entisille elinalueilleen.

Yllättävän suureen kuuttimäärään on vaikuttanut Metsähallituksen mukaan myös se, että verkkokalastuskiellon laajentaminen aiempaa suuremmalle alueelle vuonna 2011 on vähentänyt kuuttien kuolleisuutta. Kun yhä useampi kuutti on selvinnyt hengissä ja tullut sukukypsäksi, syntyy poikasia entistä enemmän. Koskelan mukaan juuri kuuttien kuolleisuuden ehkäiseminen kalastusta rajoittamalla on olennaista kannan säilyvyyden kannalta.

Viime vuonna kuutteja syntyi arvion mukaan 71 ja kahtena edellisenä vuonna päästiin yli 60 kuuttiin. Tänä vuonna pesälaskentojen olosuhteet olivat hyvät ja norpan elinalueet saatiin tutkittua kattavasti.