Suomen luontotyyppien uhanalaisuutta arvioidaan uudelleen. Kuvassa Stormossenin keidassuo Sipoossa.

 

 

Suomen luontotyyppien uhanalaisuutta arvioidaan uudelleen. Kuvassa Stormossenin keidassuo Sipoossa.

Asiantuntijaryhmät soveltavat Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton kehittämiä uusia kriteerejä.

Suomen ympäristökeskuksen johtama työryhmä arvioi Suomen luontotyyppien uhanalaisuutta uudelleen. Aiempi arvio on vuodelta 2008.

Arviointiin osallistuu noin 110 ekologian, hydrobiologian, metsätieteen, geologian, limnologian, maantieteen ja muiden alojen asiantuntijaa tutkimuslaitoksista, yliopistoista ja hallinnosta.

Luontotyyppien uhanalaisuutta arvioidaan kahdeksassa asiantuntijaryhmässä, jotka soveltavat Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) kehittämiä uusia kriteerejä. Uhanalaisuusluokka määritetään luontotyypin määrän ja laadun muutoksen tai harvinaisuuden perusteella.

Muutoksia tarkastellaan 1960-luvulta nykypäivään sekä mahdollisuuksien mukaan myös pidemmällä 250 vuoden aikajänteellä. Menneisyydessä tapahtuneiden muutosten lisäksi arvioinnissa pyritään ennustamaan luontotyyppien kehitystä tulevaisuudessa. Tulosten yhteydessä eritellään kullekin uhanalaiselle luontotyypille sen taantumisen syyt sekä tulevaisuuden uhkatekijät.

Tulosten valmistuttua ympäristöministeriö selvittää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, miten uhanalaisten luontotyyppien tilaa voidaan parantaa. Uhanalaisuusarviointi valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä.

Suomen luontotyypit on jaettu kahdeksaan pääryhmään: Itämeri, rannikko, sisävedet, suot, metsät, kalliot, perinnebiotoopit ja tunturit. Yhteensä arvioitavia luontotyyppejä on noin 430.