GTK jatkaa turvetutkimuksia Sotkamossa ja Valtimolla
 

Geologian tutkimuskeskus GTK jatkaa turvetutkimuksia Sotkamon ja Valtimon alueella. Maastotutkimukset kestävät kesäkuun alusta lokakuun loppuun.

 

Turvevarojen kartoitusta tehdään kaikkiaan kuuden tutkimusryhmän ja yhteensä 12 henkilön voimin. Kaikkiaan Sotkamossa ja Valtimolla on tarkoitus tutkia kesän aikana noin 7 500 hehtaaria suota. Kaikki tutkittavat suot ovat joko kokonaan tai osittain ojitettuja.

Sotkamossa on noin 39 000 hehtaaria suota, josta tähän mennessä on tutkittu noin 13 500 hehtaaria. Valtimon kunnan 9 500 suohehtaarista on aikaisemmin tutkittu ainoastaan 1 200 hehtaaria.

Tutkittavilla soilla selvitetään kesä–syyskuussa noin 125 metrin välein turvekerrostumien laatu ja paksuus. Tutkimuspisteiden paikantaminen tapahtuu gps:n avulla.

Turvekerrostuma kairataan kevyellä käsikäyttöisellä kairakalustolla kovaan mineraalimaahan asti. Tutkimukset eivät jätä jälkiä maastoon. Turvelaji- ja maatuneisuustiedot tallennetaan maastossa suoraan maastotietokoneelle.

Tutkimuspisteeltä määritetään myös kasvillisuuden mukainen suotyyppi, ojitustilanne sekä puuston laatu ja määrä. Erityistä luonto- tai suojeluarvoa omaavat eläin- ja kasvilajit sekä avainbiotoopit havainnoidaan ja liitetään tutkimusaineistoon. Tutkitut suot luokitellaan kansallisen suostrategian luonnontilaisuusluokituksen mukaisesti.

Perustutkimusten jälkeen useimmilta turvetuotantoon mahdollisesti soveltuvilta soilta otetaan lisäksi pinnasta pohjaan ulottuvia näytesarjoja laboratoriotutkimuksia varten. Laboratoriossa näytteistä määritetään muun muassa vesi-, tuhka-, rikki- ja typpipitoisuus, kuiva-aineen määrä ja lämpöarvo. Laboratoriotiedot mahdollistavat esimerkiksi suon energiasisällön määrittämisen.

GTK kartoittaa pääsääntöisesti yli 20 hehtaarin suuruisia soita. Turvetutkimuksilla on keskeinen merkitys nykyaikaisen maankäytön suunnittelussa, kuten esimerkiksi maakuntakaavoituksessa. Tutkimustuloksia voidaan käyttää myös energia- ja ympäristöturvetuotannon sekä suojelu- ja virkistysalueiden suunnittelussa, happamien sulfaattimaiden riskiarviossa sekä määritettäessä suon arvoa myynti-, osto- tai lunastustilanteessa.