Autististen lasten sisaruksilla on kohonnut riski muun muassa kehitysvammaisuuteen ja autismikirjon häiriöihin, ilmenee Turun yliopiston tutkimuksesta.

kahdet lasten saappaat.

 

Tutkimuksen mukaan autististen lasten sisaruksilla esiintyy tavallista enemmän skitsofreniakirjon sairauksia, mielialahäiriöitä, ahdistuneisuushäiriöitä, lapsuusiän tunne-elämän häiriötä sekä käytös- ja uhmakkuushäiriöitä.

 

Lapsilla, joiden sisaruksella on diagnosoitu autismikirjon häiriöitä, on muihin lapsiin verrattuna kolmi-nelikertainen riski sairastua lapsuusiän kehityksellisiin häiriöihin, ilmenee Turun yliopistossa tehdyssä laajassa tutkimuksessa.

Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskus selvitti koko psykiatristen häiriöiden kirjon esiintyvyyttä autististen lasten sisaruksilla.

– Tutkimuksessa autististen lasten sisaruksilla ilmeni kohonnut riski laaja-alaisiin kehityksen viivästymiin kuten kehitysvammaisuuteen ja autismikirjon häiriöihin, kapea-alaisempiin kielellisen tai hahmotuksen ja motoriikan hankaluuksiin sekä oppimisvaikeuksiin mukaan lukien aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö eli ADHD sekä Touretten syndrooma, tutkija Elina Jokiranta-Olkoniemi sanoo tiedotteessa.

Lisäksi tutkijat havaitsivat, että sisaruksilla esiintyi skitsofreniakirjon sairauksia, mielialahäiriöitä, ahdistuneisuushäiriöitä, lapsuusiän tunne-elämän häiriötä sekä käytös- ja uhmakkuushäiriöitä enemmän kuin vertailuryhmällä.

Myös vanhempien psykiatrisillä häiriöillä yhteys

Väestöpohjaisessa tapaus-verrokkirekisteritutkimuksessa tarkasteltiin lähes 4 000 autistia ja heidän yhteensä yli 6 000 biologista sisarustaan.

Vertailuryhmässä oli lähes 12 000 lasta, joilla oli yhteensä yli 22 000 sisarusta.

– Oli yllättävää, että kaikkia tutkittuja häiriöitä, paitsi päihdehäiriötä esiintyi autistien sisaruksilla useammin kuin kontrolliryhmän sisaruksilla, Jokiranta-Olkoniemi sanoo.

Aiemman tutkimustiedon perusteella tutkimusryhmä osasi odottaa sisaruksilta ainoastaan korkeampaa autismikirjon häiriöiden riskiä.

– Olemme myös aikaisemmin osoittaneet, että vanhempien psykiatriset häiriöt ovat yhteydessä lapsen autismiin. Tulokset viittaavat siihen, että erilaisilla kehityksellisillä ja psykiatrisilla häiriöillä on yhteisiä riskitekijöitä, Jokiranta-Olkoniemi pohtii.

Potilastyössä huomio myös sisaruksiin

Yksittäisen lapsen sairastumisriskiä ei kuitenkaan voida arvioida näiden tulosten perusteella, Jokiranta-Olkoniemi korostaa.

Käytännön potilastyössä autismidiagnoosin saaneiden sisaruksiin tulisi kuitenkin kiinnittää hänen mukaansa huomiota.

Tutkimus on julkaistu JAMA Psychiatry -lehdessä.